Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА https://shaikhperfumes.bg/

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.

Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползване на https://shaikhperfumes.bg/ .

 1. С използването на уеб сайта https://shaikhperfumes.bg/ се счита, че използващият го приема и се съгласява с тези условия и се задължава да ги спазва.
  1. Навсякъде, където се използват в тези Общи условия, освен ако не е определено друго в тях или ако контекстът не изисква друго, понятията, дефинирани тук, имат следното значение:

А) Собственик, администратор и доставчик по настоящите общи условия е ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД, с ЕИК 206698208;

Б) „Продукт/и“ означава всяка една стока предлагана за продажба в търговския оборот чрез сайта https://shaikhperfumes.bg/;

В) „Сайт“ означава уеб страницата на Администратора на адрес: https://shaikhperfumes.bg/, както и всички подстраници и подкатегории, към които може да се стигне от заглавната страница на сайта;

Г)  „Платформа“ представлява съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляващи цялостен продукт, който предоставя достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

Д)  Клиентите/ потребителите (наричани по-долу „Ползватели“ или „Потребители“) по тези общи условия са ползвателите на уебсайта – https://shaikhperfumes.bg/(наричан по-долу „Сайта”);

Е)  „Лична информация“ представлява този тип информация, която се изисква за някои услуги при доброволна регистрация. Личната информация включва имейл адрес, име и фамилия, телефон, факс, адрес, която би могла да доведе пряко или непряко до идентифицирането на дадено физическо лице. Личната информация се ползва от администратора на сайта само и единствено за целите посочени по-долу в тези общи условия.

Ж) „Обобщена информация“ – Log Files – е информация от log files; IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайта (като Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google Chrome); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили.

З)  „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в https://shaikhperfumes.bg/;

И)  „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в https://shaikhperfumes.bg// стоки.

Й)  „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси без в нея да е включена цената на доставката.

Чл. 2.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

А)  ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД, с ЕИК 206698208;, седалище и адрес на управление в гр.София, р-н Подуяне, п.к.1510 ж.к. Хаджи Димитър, бл.71, вх.б, ет.5, ап.33 (наричано по-долу и „Администратор“ или “ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД”), със следните данни за кореспонденция:

                       гр.София, р-н Подуяне, п.к.1510 ж.к. Хаджи Димитър, бл.71, вх.б, ет.5, ап.33

       гр. София 1000,

Б) “ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД” е вписвано в следните публични регистри:

                            Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност №

В) Надзорни органи биват:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Чл. 3.

На адрес https://shaikhperfumes.bg/ е достъпен електронен магазин, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на сайта стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на наличностите в Електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин, достъпна в Интернет;
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на страницата на Електронния магазин;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика, съгласно поддържаните от него и посочени на https://shaikhperfumes.bg/ начини за разплащане.
 • Да получават информация за нови стоки предлагани от Електронния магазин;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от Закона предимно чрез интерфейса на страницата на https://shaikhperfumes.bg/ в Интернет;

Чл. 4.

Администраторът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в Закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.

 1. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на Договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
 1.  

Чл. 6.

 1. За да използва Електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
 2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
 3. Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 4. След “Регистрация”, се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
 5. Ако Ползвателят само подаде данни, необходими за извършване на доставка по заявените от него за закупуване артикули, то също между него и Доставчика, възникват договорни отношения като Ползвателят е длъжен да спазва настоящите общи условия дори и да не е регистрирал свой профил на сайта.
 6. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
 7. В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа като може да поиска и други данни за идентифициране на Ползвателя с цел изпълнение на задълженията му по договора.
 8. Създаденият потребителски профил може да се ползва единствено от неговия титуляр като същият се задължава да не разкрива паролата си за достъп на трети лица.

Чл. 7.

 1. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-

ПРОДАЖБА

Чл. 8. Подаването на заявка за покупка (поръчка) от Ползвателя се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

 1. Извършване на регистрация в Електронния магазин или предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Електронния магазин. При попълване на електронната форма за регистрация Ползвателят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира при тяхната промяна. Ползвателят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
 2. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка чрез натискане на виртуален бутон „КУПИ”, обозначен под съответната стока;
 3. Определяне на количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА”, обозначен до съответна стока;
 4. Преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка)
 5. С цел улеснение на Ползвателите на платформата същите имат на разположение и поле „Бележки към поръчката“, в което могат да посочат всякаква друга информация относно поръчката.
 6. Доставчикът може да даде възможност за избор на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/ промяна на данните за издаване на фактура;
 7. Заявката за покупка на стока от https://shaikhperfumes.bg/ се счита за окончателно извършена след натискане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ”.
 8. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/ или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

Чл. 9.

            Характеристики на Договора за покупко-продажба:

 1. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват Договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронния магазин.
 2. Договорът се сключва на български език.
 3. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Общи условия, достъпни на https://shaikhperfumes.bg//общи-условия/.
 4. Страна по Договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията/покупката.
 5. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на Договора и по всяко време. Предоставените данни в профила на Ползвателя биват актуализирани незабавно. Всички разходи, разноски и такси за транспорт и доставка на съответните стоки, произтичащи от посочени грешни данни, се поемат от Ползвателя.
 6. Договорът за покупко-продажба на стоки се счита за сключен от момента на получаване от Ползвателя на потвърждение на поръчката от страна на Доставчика.
 7. Изявлението за сключване на Договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. Всички документи, искания, въпроси, вкл. потвърждения на поръчки и т.н. се считат за получени от насрещната страна в момента на постъпване в електронната й система без необходимост от потвърждаване на получаването, съгласно чл. 10 от ЗЕДЕУУ.
 8. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателя адрес и не носи отговорност в случай че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10.

Сключване на Договор за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателя:

 1. Ползвателите сключват договор с администратора за покупко-продажба на стоките, предлагани от последния чрез интерфейса на Електронния магазин, достъпен на страницата му в интернет на адрес https://shaikhperfumes.bg/ или друго средство за комуникация от разстояние.
 2. По силата на сключения с Ползвателите Договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него стоки.
 3. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Електронния магазин в Интернет.
 4. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.
 5. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките и ако не е посочено изрично условие, то тя се заплаща от Ползвателите.
 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Чл. 11.

Правилата на настоящия Раздел от настоящите Общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на Договора за покупко-продажба или при регистрацията в Електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите.

Чл. 12.

 1. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на Електронния магазин и я конкретизират достатъчно ясно.
 2. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на Електронния магазин.
 3. Стойността на пощенските и транспортните разходи, не е включена в цената на стоките, като същата се определя по ценоразпис на куриер.
 4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
 5. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на Електронния магазин преди сключването на договора за покупко-продажба. В случай на несъответствие Доставчикът преди да потвърди поръчката съгласно чл. 9, т. 6 по-горе уведомява Ползвателя.
 6. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на Електронния магазин.
 7. Доставчикът посочва преди сключването на Договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки, и описва обстоятелство, че може да бъдат начислени транспортни разходи, които са за сметка на Ползвателя.

Чл. 13.

 1. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
 2. На потребителя може да бъде предоставен избор дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им. Когато такъв не е предоставен цената на стоките е платима при тяхното получаване.
 3. Потребителят дава изричното си съгласие при упражняването на правото на отказ от сключения договор платените от него суми да му бъдат възстановени единствено по посочена от него банкова сметка независимо, че при първоначалната транзакция е използвал метода „плащане при доставка“ или т.нар. „наложен платеж“.
 4. Потребителят не може да заменя закупена от сайта на Доставчика стока като за да достигне до сходен резултат той трябва да се възползва от правото си на отказ от договора, след което да подаде заявка за доставка на новата избрана от него стока.

Чл. 14.

 1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
 2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
 3. за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (вкл. парфюми, закваски, пробиотици и т.н.).
 6. когато доставените продукти са ползвани, разпечатани, с нарушен търговски вид;
 7. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 8. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на цялата необходима информация за стоката, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца и четиринадесет дни, считано от датата на получаване на пълната информация, но не по-късно от една година и четиринадесет дни след получаване на стоката.
 9. В случай че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Потребителят заплаща всички разходи за връщане на стоката на Доставчика.
 10. Доставчикът може да задържи плащането на сумите на потребителя по ал. 4, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
 11. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
 12. В случай на упражняване на право на отказ от Договора за доставка по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Ползвателя.
 13. Парфюми, които са отворени не подлежат на връщане. 
 14. Всеки купувач може упражни правото си на отказ от договора като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

V. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

Чл. 15.

 1. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен при сключване на Договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на Електронния магазин. Доставка на закупени стоки от онлайн магазина се извършва само на територията на Р. България. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Ползвателя адрес за доставка в срок определен от куриера.
 2. В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 14 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на потвърждение на поръчката от страна на Доставчика.
 3. Ако Доставчикът не може да изпълни Договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или са допуснати технически грешки в публикуваната на сайта информация, той е длъжен да уведоми за това потребителя и ако същият не изяви желание за покупка на други или сходни стоки, да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която е следвало да изпълни задължението си по договора. Потребителят, от друга страна, е длъжен, при поискване от Доставчика, да предостави документ, доказващ плащането както и банкова сметка, по която да му бъдат преведени съответните суми.
 4. В случаите по ал. 3 Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за невъзможността да достави заявената стока. С цел бързина на комуникацията Доставчикът може да използва и посочения от Потребителя телефон за връзка.

Чл. 16.

 1. Стоките, поръчани от електронния магазин, се доставят с куриер на ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД Speedy до адреса, указан при заявката или офис на куриерската ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД ООД.
 2. “ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД” носи отговорността да предава пратките на куриера в здрав и непокътнат вид.
 3. От момента на взимане на пратката от куриера “ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД” не носи отговорност за цялостта й до извършване на доставката.
 4. При наличието на повреда, Получателят трябва да попълни протокол пред куриера, за да може да се заведе щета. Подпис под товарителницата означава, че пратката е доставена непокътната и Получателят няма възражения.
 5. Цена за доставката на поръчки се определя от куриера.
 6. Всички разходи по транспорта и куриерските услуги са за сметка на Ползвателя на електронния магазин.
 7. Доставки се извършват само на територията на България;
 8. Поръчки се приемат от Понеделник до Петък от 09:00 до 17:00 часа с изключение на официални празници;
 9. Поръчки направени след 14:00 часа се обработват на следващия работен ден;

Чл. 17.

 1. Доставчикът предава стоките на Потребителя, който се съгласява, че са изпълнени изискванията и наличието на реквизитите по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
 2. Потребителят удостоверява обстоятелствата по ал. 1 с акта на приемане на стоките. Удостоверяването се смята за надлежно изпълнено, ако Потребителят незабавно не уведоми Доставчика за несъответствие между поръчаната от него стока и получената и като не подпише придружаващите стоката документи. В момента на пристигането на доставката клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.
 3. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако приемането/ удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по Договора.
 4. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
 5. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури/ касов бон са посочени във всяка Поръчка.
 6. Ползвателят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
 7. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която Ползвателят си е купил Стока и/или Услуга, предлагана чрез Електронния магазин. Ползвателят е съгласен да получава фактура/ касов бон единствено по електронен път по e-mail или чрез качването й в Акаунта му.

Чл. 18.

 1. Купувачът трябва да прегледа стоката в течение на времето, което е обикновено необходимо за това в подобни случаи и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
 2. Доставчикът осигурява законова гаранция на продуктите си съобразно Закона за защита на потребителите и декларира, че доставяната от него стока съответства на договора за продажба, годна е за употребата, за която е предназначена, няма недостатъци, които да намаляват стойността й и притежава всички свойства и характеристики, които са описани в профила на съответната стока.
 3. Когато Ползвателят желае предоставянето на услуга, непосочена на сайта на Доставчика последният изисква от Ползвателя да направи изрично искане за това на траен носител.

Чл. 19.

Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Ползвателя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Доставчика както и при нецелесъобразно използване на доставените продукти.

 • ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 20.  

 1. Данните, които “ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД” получава при поръчката, регистрацията или разглеждането на страниците, ще бъдат използвани единствено за Вашето обслужване – приемане и изпълнение на поръчки, Абонамент за новини, връзка с Вас в случай на проблеми, свързани с поръчката и подобряване на обслужването. “ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД”  гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен след изрично съгласие от Ваша страна;
 2. Ползвателят може да се съгласи с получаване на Бюлетин по и-мейл и всякаква информация за предстоящи продукти и промоции, предоставяни от “ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД”, както и събития, организирани от “ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД” ; Ползвателите, абонирали се за получаване на Бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време посредством предоставения линк, разположен в края на всеки един Бюлетин.
 3. “ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД”  може да извършва наблюдение на клиентското/потребителското поведение в платформата. Същото е необходимо на “ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД”  с цел да предостави по-добро обслужване на ползвателите на платформата и да продължава да развива и подобрява продуктовата си линия като взема под внимание потребителския интерес.

Чл. 21.  

Ползвателят се съгласява да предостави на Доставчика неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Доставчика чрез или във връзка с Електронния магазин и които не представляват лични данни по смисъла на Регламент 2016/679, назависимо дали е направил поръчка и осъществил сделка през него. Доставчикът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Ползвателят изрично се съгласява, че Доставчикът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Ползвателят му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с Електронния магазин или действията/бездействията, които Ползвателят е осъществил през или във връзка с Електронния магазин. Доставчикът няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

Чл. 22.  

 1. Доставчикът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели или рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики и други дейности във връзка с показателите на сайта. Същото се извършва като след вземането на мерки за заличаване на личните данни на потребителите и впоследствие не се обработват никакви данни, които биха могли да идентифицират дадено лице. Ако такива все пак присъстват в изходящата информация, то те се изтриват незабавно.
 2. Доставчикът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 3. При изпратено от администратора на сайта https://shaikhperfumes.bg/ съобщение за осъвременяване на информацията, свързана с регистрацията на Потребител, същият се задължава да извърши корекции, когато това е необходимо с оглед на нейната пълнота, вярност и точност.
 • РЕКЛАМА

Чл. 23.  

В момента, в който Ползвателят създаде акаунт в Електронния магазин, може да му бъде  възможността да изрази съгласието си за получаване на бюлетини. Ако изрично не се съгласи да получава бюлетини, новини или всякаква информация от “ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД”, такава няма да му бъде изпращана.

Чл. 24.  

Отказа си от получаване на бюлетин Ползвателят може да изрази по всяко време, използвайки линк, намиращ се във всеки бюлетин.

 •  

Чл. 25.

 1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679.
 2. Целта на събиране на личните данни на Ползвателите е свързана единствено с обслужването на Ползвателите на електронния магазин, а именно: приемане и изпълнение на поръчки, поддържане на профила на всеки Ползвател, уведомяване и връзка с ползватели на електронния магазин при необходимост и във връзка с поръчките им, подобряване на обслужването. При изрично дадено съгласие Администраторът на сайта ще използва данните на ползвателите с цел оценка на предлаганите стоки и услуги, маркетингови, рекламни, медийни, административни, изследователски цели, както и за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Ползвателя.
 3. https://shaikhperfumes.bg/събира обобщена информация за потребителите на сайта.
 4. С потвърждаването на тези Общи условия, без промяна на настройките, регистриращото се лице декларира, че е съгласно и приема да получава всички „cookies“ на Администратора и на трети лица, поставени на сайта, както и да ги съхранява върху твърдия диск.
 5. В случай че Потребителят е деактивирал бисквитките от сайта https://shaikhperfumes.bg/, Доставчикът не гарантира за правилното функциониране на сайта и всички настъпили вреди за Потребителя биха били за негова сметка. Чрез използване на бисквитки Доставчикът предоставя по-добро, бързо и ефективно обслужване на Ползвателите.

Чл. 26.

 1. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
 2. В случай че Ползвателят не се идентифицира Доставчикът може да откаже сключването на договор за покупко-продажба. Актуални и реални лични данни на Ползвателя са необходими на доставчика с цел осъществяване на целта на договора за покупко-продажба.
 3. В случай че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”.

Чл. 27.

 1. “ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД” поддържа, управлява и администрира интернет сайта https://shaikhperfumes.bg/с цел да предостави услугите описани в настоящите Общи условия и не носи отговорност в следните случаи:
 2. За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица и партньори, чиито продукти се предлагат чрез интернет сайта https://shaikhperfumes.bg/;
 3. За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица или партньори;
 4. За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на https://shaikhperfumes.bg/;
 5. В случай че потребителски акаунт бъде ползван от трето лице;
 6. За вреди, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта https://shaikhperfumes.bg/, независещи от екипа на “ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД”;
 7. За вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта https://shaikhperfumes.bg/. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без абсолютна гаранция за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. “ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД”  предприема всички действия за защита на личната информация на Ползвателите на платформата като си служи с валиден SSL сертификат и следи за осигуряване на високо ниво на защита от процедурна и техническа страна.
 8. За вреди в резултат на субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията на сайта;
 9. За всички вреди, причинени на потребителите при неправилно използване на продуктите, предлагани на страницата на електронния магазин на на “ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД”;
 10. Администраторът запазва правото си да редактира съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители на сайта https://shaikhperfumes.bg/, както и да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител когато има основателни причини да счита, че се злоупотребява с права или се нарушава някое от правилата на Общите условия;
 11. Отговорността за всички действия, извършени от името на регистриран потребител чрез използване на неговото потребителско име и парола, се носи от лицето, чиито данни са посочени в клиентския профил. “ШЕЙХ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД”  не носи отговорност за неоторизирано използване на клиентски профил от трети лица.
 12. Администраторът има право да откаже да обслужи потребител, който е предоставил невярна или неточна лична информация и да заличи без предизвестие неговия профил.
 1.  

Чл. 28.

 1. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Доставчика по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Ползватели.
 2. Доставчикът има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време, без предварително уведомление до потребителите и в съответствие с действащото законодателство в Република България.
 3. Във всеки един случай на промяна на общите условия Доставчикът информира за това Ползвателите чрез публикуването на промените на страницата на Електронния магазин.
 4. Промените в общите условия по горните две точки влизат в сила и обвързват потребителите от момента на публикуването им на сайта.
 5. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Ползвателя и Доставчика, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

Чл. 29.

Доставчикът публикува актуалните общи условия на адрес https://shaikhperfumes.bg//общи-условия/

Чл. 30.

Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уеб сайта за електронна търговия https://shaikhperfumes.bg// (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 31.

Правото на достъп на Ползвателя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Ползвателят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси.

Чл. 32.

Тези общите условия са задължителни за всички Ползватели на Електронния магазин като:

 1. Всяко използване на електронния магазин е доказателство, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
 2. Ако някои от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Електронния магазин се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
 3. Изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, посочено в Електронния магазин.
 4. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронния магазин, могат да бъдат променяни по всяко време.
 5. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано на страницата на Електронния магазин
 6. Приложимото право е българското; за неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
 7. Всички спорове между страните по този Договор ще бъдат разрешавани от компетентния български съд или Комисията за защита на потребителите на Република България.
 8. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адресhttps://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.
 9. Информацията и продуктите на този сайт не са предназначени за диагностика, лечение или превенция на заболявания и здравословни проблеми.
Shopping Cart

Регистрирайте се и получете отстъпка ;)

X